Oversikt over råd, styrer og utvalg innenfor SON

Vil du være med og bidra til å forbedre hvordan studentene har det i dag? Vil du møte andre engasjerte studenter som har et brennende engasjement for det samme som deg, eller er glødende opptatt av tema som du kanskje ikke har kunnet noe om?

Dersom du ønsker å skape en forandring eller føler du har noe å bidra med, så kontakt gjerne studentrepresentantene i de ulike råd, styrer og utvalg. Oversikt og beskrivelsene av rådene, styrene og utvalg finner du nedenfor.

Du kan også bli en del av laget! Ledige verv ligger i menylinjen under "Ledige verv".

Studentorganisasjonen Nord (SON) velger hvert år et nytt sentralstyre, samt studentvalgte til ulike råd og utvalg ved universitetet, i tillegg til studentrepresentanter til styrene på Nord universitet og Studentinord. Det velges også kontrollkomité og valgkomité. Disse representantene velges på årsmøtet som finner sted på våren. På forhånd vil verv utlyses og søknader behandles av valgkomiteen, som legger frem sin innstilling under årsmøtet.

Nord har mange engasjerte og dyktige studenter - vi trenger alltid flere på laget! Enten du interesserer deg mest for studentvelferd, å arrangere ulike arrangementer eller det er politiske organer, så finnes det en rekke muligheter for deg som er student. Ved å engasjere deg får du også erfaring som i mange tilfeller er veldig relevant for dine studier og fremtidig arbeidsliv. Du får muligheten til å utvikle deg selv, dine ferdigheter og kompetanse.

Oversikt over verv som studenter innehar i nåværende periode: 

Universitetsstyret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at driften er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Fast studentrepresentant

Vararepresentant (personlig)

Tord Apalvik tord.apalvik@student.nord.no 

Håvard Dragland havard.dragland@student.nord.no 

Synne Witzø synne.a.witzo@student.nord.no 

Emelie Johanne Johansen  emelie.j.johansen@student.nord.no

Styret i Studentinord

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften, og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Fast studentrepresentant

Vararepresentant (rekkefølge)

Lars Glomsvoll (til 2023) styreleder      lars.glomsvoll@student.nord.no 

Emelie Johanne Johansen (til 2023) emelie.j.johansen@student.nord.no 

Julia Kristine Tidem Føllesdal (til 2023) julia.k.follesdal@student.nord.no 

Live Bendiksby (til 2022)

live.bendiksby@student.nord.no 

Andreas Vestvann Johnsen (til 2022)  andreas.v.johnsen@student.nord.no 

 

Maria Håkensen Andersen (til 2022)    maria.h.andersen@student.nord.no 

 

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Faste studentrepresentanter

Vararepresentanter (rekkefølge)

Lars Glomsvoll  lars.glomsvoll@student.nord.no  

Adrian Kirkeby Reftun adrian.k.reftun@student.nord.no 

Gabriel Nygård Brunvoll gabriel.n.brunvoll@student.nord.no   

Stine Sæthre stine.sathre@student.nord.no 

Pernille Solberg Fredriksen pernille.s.fredriksen@student.nord.no 

 Per Sverre Remen Singstad per.s.singstad@student.nord.no

Markus Andre Sjaavaag markus.a.sjaavaag@student.nord.no 

Håvard Dragland

havard.dragland@student.nord.n

Adrian Reftun  

 

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

Faste studentrepresentanter

Vararepresentanter (rekkefølge)

Linn Marita Aglen Strandli linn.m.strandli@student.nord.no 

Adrian Kirkeby Reftun adrian.k.reftun@student.nord.no 

Per Sverre Remen Singstad per.s.singstad@student.nord.no 

Silje Simble Wennevik

silje.s.wennevik@student.nord.n

Gabriel Nygård Brunvoll gabriel.n.brunvoll@student.nord.no 

 Håvard Dragland

havard.dragland@student.nord.n

Pernille Solberg Fredriksen pernille.s.fredriksen@student.nord.no 

 

Markus Andre Sjaavag markus.a.sjaavaag@student.nord.no 

 

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakultetene og blant studentene.

Faste studentrepresentanter

Vararepresentanter

Maja Synnæve Nysæter Husby maja.s.husby@student.nord.no 

Karianne Pettersen Sunde karianne.p.sunde@student.nord.no 

Anna-Viktoria Bjørsvik anna.v.bjorsvik@student.nord.no 

Chanice Sørlie Johansen chanice.s.johansen@student.nord.no 

Klagenemnd

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler er pålagt å opprette en egen klagenemnd, jf. uhl § 5-1. Klagenemnda behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.

Faste studentrepresentanter

Vararepresentanter (rekkefølge)

Julia Kristine Tidem Føllesdal julia.k.follesdal@student.nord.no 

Håvard Dragland havard.dragland@student.nord.no 

Live Bendiksby

live.bendiksby@student.nord.no 

Marie Adele Vedal

marie.a.vedal@student.nord.no 

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda har som oppgave å sikre legitimitet blant studentene og sikre at studentene opplever rettssikkerhet, samtidig som den skal bidra til å beskytte samfunnet rundt oss. Nemda skal løpende gjennom hele studieåret foreta vurderinger i forhold til om studenter er skikket til å fullføre utdanningen sin. Dette gjelder i all hovedsak studenter som skal jobbe i omsorgsyrker som for eksempel læreryrket, og/eller helse- og sosialfaglige yrker. Nemdas vurdering av skikkethet skal være en helhetsvurdering som gjøres med hensyn til studentens personlige og faglige kvalifikasjoner, og som prioriterer studentenes og samfunnets sikkerhet først.

Faste studentrepresentanter

Håvard Dragland havard.dragland@student.nord.no 

Lilje Enoksen lilje.enoksen@icloud.com 

Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget 

Fast studentrepresentant

Vararepresentant

Edward Glorud Sveen edward.g.sveen@student.nord.no 

Tord Apalvik tord.apalvik@student.nord.no 

Likestilling-, mangfold og inkluderingssutvalget

Likestilling-, mangfold- og inkluderingsutvalget oppnevnes av rektor og er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen. Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

Faste studentrepresentanter

Vararepresentanter

Emelie Johanne Johansen  emelie.j.johansen@student.nord.no

Kjell-Rune Ingvaldsen

kjell.r.ingvaldsen@student.nord.no 

Edward Glorud Sveen edward.g.sveen@student.nord.no 

Aleksander Urstein

aleksander.n.urstein@student.nord.n

Mer informasjon om noen av styrene, råd og utvalgene: https://www.nord.no/no/om-oss/rad-og-utval/Sider/default.aspx 

Har du spørsmål om verv, eller generelt om å være engasjert student? Du kan spørre oss på valg@sonord.no eller leder@sonord.no Du kan også kontakte studentleder Eugen Sebastian Hovden Haush som sitter på organisasjonskontoret i Bodø.